35Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit.Chléb života, jenž zahání hlad

Jak zahnat duchovní hlad a žízeň?

Tato část biblického textu je uvozena otázkou učedníků „…jak máme jednat, abychom plnili skutky Boží?“. A Ježíš jim v odpovědi ukazuje na víru v Něj, Božího Syna, poslaného od nebeského Otce. Ano, věřit Kristu znamená být Jím sycen, protože on je tím pokrmem, živinou našeho duchovního života. On je tím pokrmem, „chlebem života“, protože každý, kdo tento chléb okusil nejen, že nehladoví, ale skrze víru je i napájen, a tak ani nežízní. Ježíš je dobrý pastýř, který se o ty, kdo Mu patří nejen dobře stará, zabezpečuje jejich život po všech stránkách, ale také jim dává jistotu do budoucna. Pán Ježíš ukazuje, že židé jedli na poušti manu – chléb z nebe, která byla pomíjející, On ale zabezpečuje a dává všem věřícím manu – chléb života, který nepomíjí, ale je věčný. Proto Jeho následování přináší nasycení v duchovní oblasti i jistotu v oblasti fyzické. Je příznačné, že právě slova Ježíše Krista „…Já jsem…“, začínají Jeho sedm výroků, které zaznamenal Jan ve svém evangeliu, ukazující na to, čím Ježíš skutečně pro nás věřící je.

Pane dej, ať tento chléb života, jenž mne sytí, a víra, jenž zahání moji žízeň, trvá věčně. Vždyť, co bychom byli Pane bez Tebe?

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.