47Velekněží a farizeové svolali radu a řekli: "Co si počneme? Ten člověk činí mnohá znamení.Ježíš odsouzen k smrti

Jaký dopad má Ježíšova smrt?

Ježíš činí mnohá znamení, která jasně odkazují k Boží moci. Většina židů ani velekněží nejsou ochotni to přijmout, uvěřit tomu, že v Ježíši působí sám Bůh. V Jan 10,22 jsme četli o sporu židů s Ježíšem a jejich touze ho umlčet. Nyní se rozhodli ho dokonce zabít. S odůvodněním, že se Ježíš má stát obětním beránkem za národ.  Velekněz Kaifáš jim řekl: „Vy ničemu nerozumíte; nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ.“ (Jan 11,49-50) Ano to bylo jejich rozhodnutí, ale zároveň se naplnil Boží plán záchrany, že jeden spravedlivý zemře za hříchy celého světa. A tak se blíží naplnění životního poslání Pána Ježíše zde na zemi. Blíží se Velikonoce, kdy bude zatčen, odsouzen a popraven na kříži na kopci Golgota. Bude obětován jako ten velikonoční beránek bez poskvrny a vady, aby přinesl odpuštění hříchů a smíření mezi Bohem a lidmi.

Pane Ježíši, děkuji ti, že tvá oběť na kříži měla smysl a platí také pro mne.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.