38Jestliže je však činím a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste jednou provždy pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci."Ježíš a Otec jsou jedno

Jak těžké je tomu uvěřit?

Pán Ježíš mluví o svém vztahu ke svému nebeskému Otci. Pro židy je to nepředstavitelné rouhání, znevážení Pána Boha. „Já a Otec jsme jedno,“ říká Ježíš v Jan 10,30. A proto ho chtějí dokonce kamenovat, zabít. Ježíš jim znovu opakuje, že je důležité sledovat jeho život, slova, jednání, že přistupuje k lidem s milosrdenstvím, odpuštěním, slitováním, láskou jako Hospodin jednal se svým lidem Izraelem v minulosti. Nyní je čas, kdy Bůh poslal svého Syna, aby na něm znovu ukázal, jaký je. I Ježíšovi oponenti mohou uvěřit, pokud otevřou svá zatvrzelá srdce a mysl a nechají na sebe působit Ježíšův životní příběh. Tak poznají, že v něm jedná Bůh, protože koná skutky svého Otce. Nemůže činit nic jiného. Ano, Pán Ježíš nám dává nahlédnout do toho hlubokého vztahu lásky, jednoty a harmonie, který panuje v rámci Boží trojice. I pro nás věřící to zůstává velkým tajemstvím.

Pane, děkuji ti, že jsi Boží Syn a já ti mohu důvěřovat, věřit.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.