8I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko.Trpělivé očekávání druhého příchodu našeho Pána

Jak často myslíš na druhý Kristův příchod? Jak to ovlivňuje tvůj život?

         Ježíš upozorňoval učedníky, že jeho příchod je blízko. Celé jeho prorocké kázání adresované učedníkům budí dojem, že v čase jeho příchodu ještě budou žít. Apoštol Jakub věřícím připomíná, že Pán přijde brzy, aby soudil svět. Bůh je zákonodárce i soudce, v jehož moci je ospravedlnit nebo odsoudit. Utlačovatele, vykořisťovatele, rouhače a pachatele bezpráví čeká likvidace. Zákon, který měl přinést svobodu, nakonec odsoudí ty, kdo jsou nemilosrdní, kdo se přátelí se světem místo s Bohem, kdo šíří pomluvy a sváry mezi bratry a řídí se vlastními choutkami, sobectvím a pýchou.

         Projevy očekávaného příchodu Páně můžeme spatřovat již v současnosti. Bůh už nyní pozdvihuje ty, kdo jsou v bolestech, nouzi a těžkostech, a pokořuje ty, kdo mají tvrdé srdce. Bůh se již nyní ujímá svých věrných a začíná obnovovat všechno stvoření. Křesťané proto mají už dnes žít podle zákonů Božího království, jejichž završením je přikázání lásky k bližním.

         Pánův příchod ovšem nemusí nastat hned. Jakub proto věřící povzbuzuje k vytrvalosti a trpělivosti, která bude odměněna vítěznou korunou věčného života. Ti, kteří již nyní ve světě rozsévají Kristův pokoj, budou při jeho příchodu na věky sklízet jeho spravedlnost.

Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Ano, přijdu brzo.“ Amen, přijď, Pane Ježíši! (Zj 22,20)

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.