Znamení od Boha

Jak můžeme vědět, že je Bůh s námi?

Mnoho Ježíšových současníků od něho žádalo znamení, aby se poznalo, jestli je Spasitelem od Boha. Ježíš jim odpovídal v podobenstvích, která naznačovala, že čas spásy se přiblížil, což se dá vidět, podobně jako přicházející jaro rašením fíkovníku, ale spása bude mít neočekávanou podobu, Spasitel bude zavržen a zabit. Spasitel, a jeho spása se nepozná a nepochopí, bude přijímána pouze vírou.

V době, kdy bylo Judsko ohroženo Asyřany, víc než 700 let před narozením Spasitele, Bůh sám znamení spásy nabízí. Námi žádána znamení jsou povětšině motivována nedostatkem víry. A ta, která si najdeme a upínáme se k nim, jsou často naší vlastní autosugescí. Boží znamení jsou k víře, že s námi je a bude on jako náš Spasitel, jako mezi nás narozený a s námi žijící Ježíš Kristus.

Bože, děkujeme, že jsi s námi a že tomu smíme věřit.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.