13a hle, veselí a radost, porážení dobytka a zabíjení ovcí, jedení masa a pití vína. "Jezme a pijme, stejně zítra zemřeme!"Rezignace

Obrátíš se k Bohu nebo rezignuješ, a ještě naposledy si užiješ naprosto všeho?

Slova proroka Izajáše byla určena do Jeruzaléma. Situace zde byla tak zlá, že byl nejvyšší čas k pláči a nářku. Ale lidé jako by ten stav nevnímali. Nechtěli poslouchat, co jim Hospodin říká. Oni si chtěli jen užívat. Užívat si všeho, hned teď, protože zítra nemusí být už nic. A tak: „Jezme a pijme, stejně zítra zemřeme.“ Neříkají: „Modleme se, prosme Hospodina o slitování, prosme ho o odpuštění našich hříchů, prosme o… Vždyť oni ten svůj život vzdali, úplně rezignovali.

 A co lidé dneška, nepočínají si mnohdy úplně stejně? A přitom život člověka přece nemusí skončit smrtí. Stačí jen nevzdat se, nerezignovat, připomenout si, kdo je můj zachránce.

Hospodine, v tvém Synu Ježíši Kristu má naději na život věčný každý, kdo v něho uvěří. Prosím, kéž se k němu lidé obrátí.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.