22Hospodin udeří na Egypt, udeří i vyléčí, a oni se obrátí k Hospodinu; on přijme jejich prosby a vyléčí je. 23V onen den povede silnice z Egypta do Asýrie, takže Asyřané budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie a Egypťané budou uctívat Hospodina spolu s Asyřany. 24V onen den vytvoří Izrael s Egyptem a Asýrií trojici; bude požehnáním uprostřed země,Boží dálnice

Dokážeš si představit, že by Bůh mohl obrátit k víře i tvé zaryté nepřátele?

Pokud nás včera mrazil Hospodinův soud nad Egyptem, pak dnešní čtení musí být pro nás o to větším překvapením a potěšením. Ukazuje se, že záměrem božího soudu není zničit, ale vést k pokání a obnově. A pokud je zde šance pro Egypt, pak pro každý hříšný národ. Bůh pokornou modlitbu hříšníků neodmítá.

Ještě překvapivější je zde vize obrácení nejen Egypta, ale i Asýrie – v době Izajáše úhlavního nepřítele Izraele a Judska. Izrael se má stát požehnáním pro jedny i druhé. Požehnáním tím, že bude vydávat jasné svědectví o Boží svatosti a milosti. Bůh dává šanci i těm, kteří se dnes možná staví proti Němu.

Nutno dodat, že tento obraz egyptsko-asyrské dálnice přes Izrael, je dodnes nesmírně konkrétním povzbuzením a motivací pro křesťany na Blízkém Východě. Víra v Mesiáše Ježíše je spojuje navzdory národnostním i politickým propastem a historickým zraněním mezi jejich státy. Naplňují se tak slova o Mesiáši jako „knížeti pokoje“.

Pane, smiluj se nad Blízkým Východem i nad Střední Evropou – ať tam i zde národy vzývají Tvé jméno a prožívají Tvůj pokoj.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.