12Kdepak jsou tví moudří? Ať ti to oznámí, vědí-li, jaký je úradek Hospodina zástupů o Egyptu.Hledají se noví Josefové

Při pohledu na zprávy z tuzemska i ze světa, jak je pro mne snadné nebo těžké přijmout myšlenku božího působení v dějinách?

Izajáš prorokuje, že Egypt postihne hned několik pohrom: vnitřní konflikty, krutí vládci, katastrofální sucho, neúroda a hospodářský kolaps. Doba, která trochu připomíná časy Josefa Egyptského. To nejhorší, co však může národ postihnout, je nedostatek moudrých rádců. Tentokrát onen Josef Egyptu chyběl – někdo, kdo by v Hospodinově bázni a moci dokázal moudře poradit a vyvést zemi z pohromy. Země, která se mohla pyšnit svou civilizací, vědou a moudrostí, se nyní stává symbolem úpadku. Kolikrát se už podobný scénář odehrál v dějinách lidstva? Neodehrává se také před našima očima?

Než však začneme naříkat nad „hlupáky ve vládě“, ptejme se po naši vlastní moudrosti. Má kořeny v bázni před Hospodinem, jak zdůrazňuje moudrý Šalomoun? Nepropadáme klamu nebo strachu? Hledáme na modlitbách především Boží záměry s námi i se světem? Hledají se noví Josefové!

Naštěstí pro Egypt toto příkré proroctví zdaleka není poslední Hospodinovo slovo na jeho adresu…

Pane, prosím o tvou moudrost pro ty, kteří vládnou, i pro ty, kteří jsou vládě poddáni. Ochraň nás před klamem a strachem z nejistot tohoto světa.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.