Dvě poznámky ke chválám

Za co dnes budu slavit Boha? Dokážu uvést konkrétní důvody?

Dnes máme před sebou krásnou inspiraci ke chválení Boha zpěvem. Zaprvé nás učí, co má být obsahem chval a zadruhé, komu máme zpívat. Ačkoliv v životě prožíváme různá období, a ne vždy je nám do zpěvu, Izajáš nás učí se soustředit na Hospodina a jeho milost. Na to, co pro nás udělal – zachránil nás z hříchu a smrti, a na to, co (naštěstí) neudělal - nepokračoval ve svém spravedlivém hněvu a trestu. Prožíváte to také tak?

Bůh má být také hlavním adresátem našeho zpěvu. Máme zpívat v prvé řadě Jemu, ne jen sobě pro potěšení nebo jen jako vycpávka bohoslužby či adventní koncert. Potěšení z písní jistě přijde také, ale naše srdce i ústa mají být upřímně soustředěny na samého Boha a jeho úžasné skutky v našem životě i v dějinách světa. Zároveň však má být takový zpěv Hospodinu svědectvím pro lidi kolem nás. Zpíváme Hospodinu, ale lidé z toho mají mít duchovní užitek. Mají pochopit boží moc. Tak ať vám to dnes zpívá jasně a krásně! Hospodinu i lidem.

Pane, nauč mne chválit Tě způsobem, který druhým přiblíží Tvoji úžasnou dobrotu a moc.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.