15Což se smí sekera holedbat nad toho, kdo jí seká? A pila povyšovat se nad toho, kdo jí řeže? Jako by metla mohla švihat toho, kdo ji zvedá, nebo hůl se vynášet, že není dřevo."Dvojí běda vladařské pýše

Jak se dnes mohu modlit za naše i světové politiky a vladaře?

Dnešní text obsahuje dvojí „běda“ – dvojí výstrahu. První platí judským autoritám, druhá Asyřanům. Obě se týkají „zneužití pravomocí“. V Judsku šlo o vladaře, kteří zneužívali svou Bohem danou autoritu a odpovědnost za svůj lid. Místo aby svému lidu sloužili, vydávají „ničemná nařízení“, která zbavují základních práv a svobod zvláště ty nejzranitelnější. V případě Asýrie jde o to, že metla božího hněvu proti Izraeli a Judsku, bude nyní sama postižena Jeho hněvem, protože ve svém opojení mocí vykračuje mimo Bohem stanovený rámec.

Ovšem i mocnáři a supervelmoci jsou pouze nástroji v rukách Mocnějšího. Jejich samospravedlnost, touha po moci a pýcha - stejně jako naše! – stojí vždy pod zvednutým Božím prstem. Je to výstraha i pro nás: kdykoli se necháme zaslepit vlastními úspěchy, vystavujeme se Božímu spravedlivému soudu. Je jen otázkou času, kdy bude toto nezodpovědné, bez-božné chování voláno k odpovědnosti. A v tom je pro nás zároveň útěcha, kdykoliv narážíme na aroganci politiků a velmocenské choutky národů.

Pane, chraň nás před mocnými, kteří neznají Tvou moc.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.