18Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.Očištění hříchů

Jak se člověk zbaví svých hříchů?

Hospodin nabízí Izraelcům řešení jejich vzpoury, neposlušnosti, hříchů. On sám hříchy lidu dokáže vyčistit, vymazat, odpustit, zapomenout. K tomu je použitý obraz o změně červené barvy v bílou. „I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.“ Tak mocný a milosrdný je Bůh! Jen člověk musí chtít. Jen celý Izrael musí být ochoten činit pokání a přijmout Boží očištění. Ale pokud lidé neposlechnou Boha a odmítnou nabídku jeho odpuštění a očištění, zbývá jen Boží soud a trest. Zkáza čeká ty, kteří opustí Hospodina a odejdou od něj. Je to varování i pro nás dnes. Izrael to ve svých dějinách zakusil, když se Bohu vzdálil, přišly na něj všechny ty zkoušky a tresty.

Bože, děkuji ti, že ty sám mne očišťuješ od hříchů a dáváš mi nový život.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.