3Postupoval po stanovištích od Negebu až k Bét-elu, na místo mezi Bét-elem a Ajem, kde byl zprvu jeho stan, 4k místu, kde předtím postavil oltář; tam vzýval Abram Hospodinovo jméno.Svaté zvyky

Jsou ve vašem životě zvyky, které vám pomohly překonat hluchá období?

Abrahamův život s Hospodinem neprovázelo jen okaté požehnání, ale i útrapy, konflikty a nepohodlí. Jeho život se ale vyznačoval dvěma hodnotami. Jednak velmi zásadně uvěřil Hospodinovu slibu, zároveň co chvíli někde postavil Hospodinu oltář a vzýval jeho jméno. Zvyky bez víry jsou jen náboženskou kulturou. Ale víra bez zvyků má sklon k ochabnutí. Svaté zvyky nám pomáhají připomínat si, komu jsme uvěřili, a vnášet důsledky této víry do běžného života. Tak, jako Abraham obcházel zemi a co chvíli stavěl oltáře a vzýval Boží jméno, tak my čteme Bibli, modlíme se, spoluvytváříme bohoslužby církve, dáváme desátky, zapojujeme se do služby apod. Jen nepomíjejme, že pro Abrahama byly ty oltáře propojením jeho víry se zemí, kde chtěl bydlet. Naše "svaté" zvyky musí mít stejný záměr, jinak budeme jen tvořit uzavřenou náboženskou sektu. My máme vnášet víru v Hospodina na každé místo, kde žijeme.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, veď nás svým Duchem ke způsobu života, kterým budeme svědčit o přítomnosti tvého království mezi námi.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.