Pamatuj a nezapomeň

Jak nezapomínat na dobrodiní od HOSPODINA?

HOSPODIN vždy mluví k srdci, které je pokorné, neboť takové srdce naslouchá jeho hlasu. Jak vyzýval svůj vyvolený lid k pokoře, aby pamatoval na dobrodiní, divy a znamení, které s nimi učinil, a jak je chránil na poušti, když putovali do zaslíbené země, také i mne dnes HOSPODIN vyzývá, abych v pokoře srdce vnímal jeho přítomnost ve svém životě. Abych už teď nezapomínal na to všechno, co doposud už pro mne udělal.

HOSPODIN je ten, který řídí můj život, dává mi impulsy, kam mám jít a jak najít cestu, která směřuje k němu. HOSPODIN je ten, který kráčel před svým lidem a HOSPODIN je ten, který kráčí i přede mnou. Proto chci na to pamatovat a nechci na to zapomínat.

Mít na mysli HOSPODINOVA dobrodiní a nezapomínat na ně! Je to výzva pro mne, abych vnímal HOSPODINOVU přítomnost, a on bude kráčet přede mnou. Život v jeho přítomnosti má vždy smysl a pro mne je požehnáním.

HOSPODINE, dej, abych nezapomínal na Tvá dobrodiní.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.