18Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on, aby utvrdil svou smlouvu, kterou přísahal tvým otcům, jak tomu je dnes.Pamatovat na HOSPODINA

Jak zachovat věrnost HOSPODINOVI a pamatovat na jeho znamení a požehnání?

Kolik je lidí na světě, tolik je i cest k HOSPODINOVI. Každý má vlastní, ale směr je tentýž. A tím je HOSPODIN. Já vím, že i já mám svou vlastní cestu, po které mě HOSPODIN vede k sobě, ukazuje mi, kudy mám kráčet. Ukazuje mi směr. Přesně tak, jak to bylo s jeho vyvoleným lidem na poušti: „Připomínej si celou tu cestu, kterou tě HOSPODIN, tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na poušti.“ (v. 2).

Jsem pozván, abych skrze mé vlastní srdce naslouchal tomu všemu, co vychází z Božích úst (v. 3), a abych se nechal i Božím slovem inspirovat. Meditované Boží slovo je semeno, které začne klíčit v mém srdci a v pravém čase přinese svou úrodu. Bude to úroda, která bude požehnaná HOSPODINEM. Sám HOSPODIN mi dá sílu (v. 18), abych mu zachoval věrnost.

HOSPODINE, vždy chci pamatovat na Tvá znamení v mém životě a nikdy nezapomínat na Tvá požehnání.  

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.