9Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání.HOSPODINOVA věrnost

Jak mám zachovat věrnost HOSPODINU, mému Bohu?

Věrnost je výsadou HOSPODINA. Je věrný své smlouvě, kterou uzavřel se svým lidem, který před ním je svatý, neboť on sám si ho vyvolil (v. 6). Je věrný svému slovu, které dal svému lidu. HOSPODIN je věrný i slovu, které dal mně a které jsem slyšel ve svém srdci. Rovněž i mne zve k věrnosti v zachovávání jeho slova, jeho ustanovení.

Moje osobní věrnost HOSPODINU a jeho slovu je zárukou požehnání nejen pro mne, ale i pro lidi, kteří jsou blízcí mému srdci. Když upřímně budu naslouchat hlasu HOSPODINA, jeho požehnání ode mne neodstoupí, ba ještě více se rozmnoží. Neboť HOSPODIN je věrný, shovívavý a milosrdný.

Příkazy a ustanovení HOSPODINA nejsou náročné. Jsou prostředkem pro mé štěstí. Jsou zárukou blízkosti a péče, kdy se nebudu cítit sám a opuštěný. Naopak, ochranná ruka HOSPODINOVA bude nade mnou navždy. Je to jistota.

HOSPODINE, nauč mne kráčet s Tebou.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.