22Před našimi zraky činil Hospodin znamení a zázraky veliké a zlé proti Egyptu, proti faraónovi i proti celému jeho domu.Znamení a zázraky HOSPODINA

Jak vnímat znamení a zázraky HOSPODINA v mém životě?

Exkluzivita ve vztahu s HOSPODINEM: „jemu budeš sloužit“ (v. 13), „nebudeš chodit za cizími bohy“ (v. 14), „HOSPODIN, tvůj Bůh, je ve tvém středu“ (v. 15).

K takovému exkluzivnímu vztahu s HOSPODINEM jsem dnes pozván i já. Dát Bohu osobní místo ve svém životě. Osobní místo je víc, než je první místo. HOSPODIN je ten, který mi pomohl, když jsem byl v úzkých, jako byli Izraelité „otroky u faraona v Egyptě“ (v. 21). Ale jako v jejich životním příběhu HOSPODIN učinil znamení a „vyvedl je z Egypta silnou rukou a učinil velká znamení a zázraky“ (v. 22), také udělal, dělá a bude dělat znamení a zázraky v mém vlastním životě. Stačí jen otevřít oči a podívat se za horizont mého života.

Vědět, jaký je směr mé životní cesty. Životní cesty mohou být různé, ale směr je jeden - a tím je jednoznačně HOSPODIN.

HOSPODINE, nauč mne vnímat Tvá znamení a zázraky v mém životě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.