42aby se tam mohl utéci ten, kdo zabil, pokud zabil svého bližního neúmyslně a neměl ho dříve v nenávisti. Nechť se uteče do některého z těchto měst a zůstane naživuOko za oko? Jak kdy.

Jak zastavit spirálu násilí?

Veršem Dt 4,44 začíná druhá velká Mojžíšova řeč, která pokračuje víceméně až do 28. kapitoly. Před začátek této řeči je zařazena poznámka o útočištných městech (41-43), kterým bych se chtěl v této úvaze věnovat. Když Mojžíš rozděloval Zaslíbenou zem mezi 12 kmenů Izraele, kmen Lévi nedostal žádné dědičné území. Izraelci měli přidělit 48 měst Lévijcům, kteří tím budou rozptýleni po území celého Izraele (viz Gn 49,5-7). Pokolení Lévi sice nemělo své vlastní území, ale měli tu přednost zastupovat jako kněžstvo lid před Hospodinem, za což jim byly odváděny desátky a dary. Ze 48 lévijských měst měli Izraelci vybrat 6 tzv. útočištných měst – 3 v Zajordání, 3 v Kenaanu. Útočištná města sloužila jako ochrana pro ty, kdo někoho neúmyslně zabili a potřebovali ochranu před krevní mstou. Pokud starší příslušného města usoudili, že je toho provinilec hoden (nezabil záměrně), poskytli mu ve městě azyl. Takový člověk nesměl být zabit krevním mstitelem, dokud neopustil hranice města. Město mohl bezpečně opustit až po smrti Velekněze. Krevní msta byla ve starověku (a někde i dnes) tradičním způsobem „vyrovnávání účtů“ – příbuzní zabitého člověka měli právo a povinnost zabít vraha (nehledě na to, jestli zabil záměrně či omylem). Krevní msta měla odrazovat od beztrestného zabíjení, často ovšem docházelo k nesmiřitelnému nepřátelství mezi kmeny a rody a ke stupňování násilí, které mohlo skončit vyvražděním celého rodu. Bible proto stanoví princip: (maximálně) život za život, oko za oko, zub za zub, ale ne více (Ex 21,23-25)! Násilí má téměř vždy tendenci se stupňovat – násilí plodí násilí. Starý Zákon proto nabízí způsob, jak tuto spirálu zbytečného utrpení zastavit. S ještě silnější myšlenkou však přišel Ježíš - Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. (L 6,27). Ježíšova slova možná znějí naivně či nesplnitelně, ale jak jinak ukončit spirálu násilí, do které se může svět kdykoliv znovu propadnout?

Pane Ježíši Kriste, dej nám prosím sílu neroztáčet spirálu zbytečného násilí.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.