HOSPODIN je moje chvála

Jak nejlépe sloužit HOSPODINU a jak ho nejvíc milovat?

HOSPODINOVA slova z dvou kamenných desek jsou zachraňujícím odkazem i pro mne, když je nově čtu a přečtená chci aplikovat do mého konkrétního života. Slova z desek jsou jasným ukazatelem cesty, která je jasná, jednoznačná i správná, a která vede k HOSPODINOVI.

I mne dnes HOSPODIN zve, jako kdysi svůj lid Izraele, abych kráčel po všech jeho cestách, abych ho miloval, abych mu sloužil, abych zachoval jeho příkazy a zákony (v. 12-13). Když se vydám touto cestou, bude se mi dobře dařit a požehnání HOSPODINA bude na mně, neboť on je věrný ve svých výrocích a stojí si za svým slovem.

Tak, jak se nově ujal lidu Izraele, tak se ujme i mne. A život s HOSPODINEM je o velkém dobrodružství, které má vždy šťastný konec, neboť HOSPODIN chce, abych já byl šťastným.

HOSPODINE, můj Bože, chci Tě milovat a chci Ti sloužit.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.