Kdo komu staví dům?

Jak můžu nejlíp sloužit Bohu?

David toužil postavit Bohu dům. Důstojný chrám, reprezentující Boží slávu a moc. Boží plán byl ale jiný. Bůh oznámil Davidovi, že to bude Hospodin, kdo postaví dům Davidovi, dá mu trvalé následnictví a věčnou vládu skrze potomka, který jednou povstane z jeho rodu. Je zajímavé, že Boží stavbou Davidova domu, se zároveň naplňuje Davidova touha po důstojném Božím příbytku. Boží plán s Davidovým domem totiž znamená příchod Mesiáše – Zachránce, který svojí obětí zaplatil za hříchy a připravil Bohu nový, čistý a spravedlivý lid.
Naše nejlepší plány a myšlenky ohledně Boha a Jeho domu jsou nedostatečné a slabé, když je srovnáme s tím, co Bůh dělá a plánoval udělat skrze svého Syna Ježíše Krista. Díky němu se můžeme stát Božím domem, který buduje On sám ke slávě svého Otce.

Díky Ježíši Kristu můžu být živým kamenem v Božím domě a přinášet Bohu slávu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.