Pseudomilost

Což nejsme Pánem vyzýváni k milosrdenství?

V této pasáži čteme o několika zvratech: o přípravách na novou válku s Aramejci, vzájemných mylných představách a činech, o falešném milosrdenství, zrcadle nastaveném prorokem i trpké pachuti velkého vítězství. Achab znovu zvítězil nad početnou aramejskou armádou, ale nerozeznal hranici, za kterou nelze jít: sbratřil se s cizím králem. Ač se nám může zdát, že šlo o akt milosrdenství, nebylo tomu tak. Zaujat vidinou „zachování míru“ se Achab zapomněl ptát po Hospodinově vůli – a to se stalo osudným nejen jemu, ale i jeho lidu. Zkáza celého Severního Izraele byla na spadnutí… Připomene nám to situaci, kdy Saul, první král jednotného Izraele, ušetřil amáleckého krále Agaga, i když mu Hospodin přikázal ho zabít a vše, co mu patří, zničit jako klaté (1S 15,2). V důsledku tohoto „milosrdenství“ mohl později Agagův potomek Haman usilovat o záhubu všech Židů v Persii (viz kniha Ester).

Bože, kéž vždy rozeznáme Tvou vůli a cestu!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.