Boží vůle

Co chci já a co chce po mně Bůh?

Eliáš sice zvítězil nad cizími proroky a prokázal neschopnost jejich boha, avšak vzápětí mu bylo ukládáno o život. Královna Jezábel se rozhodla krutě pomstít přívržence svého kultu a jejich pokořitele zahubit. Eliáš nejprve odešel, aby se zachránil, ale pak na něj dolehla veškera tíha, a prosil Boha, aby směl zemřít. Ale Hospodin s ním měl jiný úmysl, nové poslání: dal Eliášovi za úkol pomazat nového krále Izraele a nového proroka místo sebe. Než se to však dozvěděl, čekalo ho navštívení Božím andělem a dlouhá a náročná pouť. K dojemnému setkání s Hospodinem došlo na svaté hoře Choréb, a Hospodin nebyl ani ve vichru, který rval skály, ani v zemětřesení, ba ani v ohni! Až hlas tichý a jemný sdělil Eliášovi, co má vykonat. Ten šel a nalezl Elíšu, svého pokračovatele. (Mimochodem, okolnosti tohoto setkání nám připomenou, jak byl Přemysl Oráč poselstvem od Libuše ustanoven za knížete.) Vše je tak, jak si Bůh přeje.

Pane, kéž jsme vždy v souladu s Tvou vůlí!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.