Konec období sucha

Kdy skončí strádání?

Ve třetím roce sucha a hladomoru oznámil Hospodin Eliášovi, že má jít za králem, protože už přijde déšť. Eliáš šel nejprve za Achabovým správcem, ale ten se velice bál jít za svým pánem. Když se pak král s prorokem sešel, vyčetl mu, že uvádí zemi do zkázy. Eliáš mu na to odpověděl, že pohromu naopak působí král a jeho dvůr, protože opouští Hospodinova přikázání, a místo nich chodí za cizími bohy. Sdělil králi Boží vůli, že sucho a hlad skončí, až se Eliáš na hoře Karmel utká s Baalovými přívrženci. Modloslužbu do země zavlekla Achabova žena, fénická princezna Jezábel. Její nenávist rozvrátila Severní Izrael a přivedla jej k záhubě, navzdory všem prorokovým výzvám a varováním.

Když se nám dobře vede, máme sklon na Hospodina zapomínat, a když se nám vede zle, hledáme chybu ve všem okolo. Životní zkoušky nás můžou od Boha i odklonit, ale pamatujme na všechna zaslíbení daná Ježíšem Kristem – daná Jeho lidu.

Ach Pane, ukonči náš hlad a žízeň!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.