Žalm 84

1Pro předního zpěváka. Podle gatského způsobu. Pro Kórachovce, žalm. 2Jak je tvůj příbytek milý, Hospodine zástupů! 3Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu! 4Vždyť i vrabec přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata zde uložila, Hospodine zástupů, můj Králi a můj Bože! 5Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit. 6Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť. 7Když Dolinou balzámovníků se ubírají, učiní ji prameništěm, včasný déšť ji halí požehnáním. 8Pokračují stále s novou silou, objeví se před svým Bohem na Sijónu. 9Hospodine, Bože zástupů, slyš modlitbu mou, naslouchej, Jákobův Bože! 10Ty jsi štít náš, Bože, pohleď, na tvář svého pomazaného rač shlédnout. 11Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde; raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech svévolnosti, 12vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně. 13Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe!Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.