Žalm 68,20-36

20Požehnán buď Panovník, den ze dne za nás nosí břímě. Bůh je naše spása. 21Bůh je Bohem, jenž nás zachraňuje. Je to on, Panovník Hospodin, kdo vyvádí z tenat smrti. 22Ano, Bůh rozdrtí nepřátelům hlavu, témě tomu, který se ve vinách brodí. 23Panovník řekl: "Vyvedu z Bášanu, vyvedl jsem i z hlubin moře 24a noha tvá je rozdrtí v krvi, ať jazyk tvých psů má z nepřátel podíl." 25Všichni spatřili tvůj průvod, Bože, průvod mého Boha, mého Krále, do svatyně. 26Napřed šli zpěváci, za nimi hudebníci, uprostřed s bubínky dívky. 27V shromážděních dobrořečte Bohu, Hospodinu, vy z pramene Izraele! 28Tady je Benjamín, nejmladší, jenž se stal nad nimi pánem, nad veliteli Judy a jeho oddíly, nad veliteli Zabulóna, veliteli Neftalího. 29Byl to příkaz tvého Boha. Nechť se tvá moc, Bože, mocně prokazuje v tom, co pro nás konáš 30ze svého chrámu nad Jeruzalémem. Králové ti budou přinášet dary. 31Oboř se na tu divou zvěř v rákosí, na stádo turů mezi býčky národů, na toho, který se vrhá do bláta kvůli úlomku stříbra. Rozpraš národy válkychtivé! 32Ať přijdou egyptští velmožové, ať Kúš vztáhne ruce vstříc Bohu. 33Království země, zpívejte Bohu, zapějte žalmy Panovníku, 34tomu, jenž jezdí po nebi, po nebi odvěkém. Hle, vydal hlas, hlas plný moci. 35Uznejte Boží moc! Jeho vznešenost se klene nad Izraelem, jeho moc do mraků strmí. 36Bůh ze tvých svatyň vzbuzuje bázeň, Bůh Izraele. On dává moc a udatnost lidu. Požehnán buď Bůh!Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.