Žalm 52

1Pro předního zpěváka. Poučující, Davidův, 2když přišel Edómec Dóeg a oznámil Saulovi: "David vešel do Achímelekova domu." 3Proč se chlubíš zlem, ty bohatýre? Boží milosrdenství po všechny dny trvá! 4Jen zhoubu tvůj jazyk splétá, máš ho ostrý jako břitvu, pleticháři. 5Zlo miluješ víc než dobro, klam více než spravedlivé slovo. 6Miluješ každé podvratné slovo, jazyku lstivý. 7Proto Bůh tě smete provždy, popadne tě, ze stanu tě vyrve, vykoření tě ze země živých. 8Až to spatří spravedliví, zmocní se jich bázeň a posměšně o něm řeknou: 9"Ano, byl to muž, jenž nepokládal za záštitu Boha, ve své veliké bohatství doufal, zakládal si na své zhoubné moci." 10Ale já jsem jako zelenající se oliva v domě Božím. Doufám v Boží milosrdenství navěky a navždy. 11Navěky ti budu vzdávat chválu, neboť jsi to způsobil ty. Naději jsem složil ve tvé jméno, je tak dobré ke tvým věrným.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.