Žalm 36

1Pro předního zpěváka. Pro Hospodinova služebníka, Davidův. 2Tak zní vzpurný výrok svévolníka: "Nemám v srdci místo pro strach z Boha." A to do očí mu říká. 3Lichotí si ve svých očích, a tak bude shledán vinným, hodným nenávisti. 4Slova jeho úst jsou ničemná a lstivá, přestal jednat rozumně a dobře. 5Vymýšlí si na svém lůžku ničemnosti, postavil se na nedobrou cestu, neštítí se zlého. 6Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi, tvoje věrnost se dotýká mraků. 7Tvoje spravedlnost je jak mocné horstvo, propastná tůň nezměrná jsou tvoje soudy; zachraňuješ lidi i dobytek, Hospodine. 8Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože! Lidé se utíkají do stínu tvých křídel. 9Osvěžují se tím nejtučnějším z tvého domu, z potoka svých rozkoší jim napít dáváš. 10U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo. 11Uchovej své milosrdenství těm, kdo tě znají, a svou spravedlnost těm, kdo mají přímé srdce. 12Kéž na mě nevtrhne zpupná noha, ruka svévolných kéž ze mne neučiní štvance! 13Ano, pachatelé ničemností padli, jsou sraženi, nejsou schopni povstat.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.