Žalm 148

1Haleluja. Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách! 2Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy. 3Chvalte ho, slunce s měsícem, chvalte ho, všechny jasné hvězdy. 4Chvalte ho, nebesa nebes, rovněž vody nad nebesy, 5chvalte Hospodinovo jméno! Vždyť on přikázal, a bylo to stvořeno, 6on tomu dal povstat navěky a navždy, nařízení, které vydal, nepomine. 7Ze země ať chválí Hospodina netvoři a všechny propastné tůně, 8oheň, krupobití, sníh i mlha, bouřný vichr, který plní jeho slovo, 9horstva a všechny pahorky, ovocné stromy a všechny cedry, 10zvěř a všechna dobytčata, plazi, okřídlené ptactvo, 11králové země a všechny národy, vladaři a všichni soudci země, 12jinoši i panny, starci i mladí. 13Ať chválí Hospodinovo jméno, pouze jeho jméno je vyvýšené, jeho velebnost je nad zemí i nebem. 14Vyvýšil roh svého lidu k chvále všech svých věrných, synů Izraele, lidu, který je mu blízký. Haleluja.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.