Žalm 146

1Haleluja. Chval, duše má, Hospodina! 2Hospodina budu chválit po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu. 3Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není. 4Jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány. 5Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu, 6jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k nim patří, jenž navěky zachovává věrnost. 7Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně. 8Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin sehnuté napřimuje, Hospodin miluje spravedlivé. 9Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy, svévolným však mate cestu. 10Hospodin bude kralovat věčně, Bůh tvůj, Sijóne, po všechna pokolení. Haleluja.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.