Žalm 145

1Chvalozpěv Davidův. Chci tě vyvyšovat, Bože můj a Králi, tvému jménu dobrořečit navěky a navždy. 2Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit navěky a navždy. 3Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat. 4Všechna pokolení chválí tvoje skutky zpěvem, hlásají tvé bohatýrské činy. 5Tvoje velebnost je důstojná a slavná, chci přemýšlet o tvých divuplných dílech. 6Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň vzbuzujících skutcích, i já budu vypravovat o tvé velikosti. 7Budou šířit vše, co připomíná tvoji velkou dobrotivost, budou jásat, jak jsi spravedlivý. 8Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný. 9Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. 10Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky, kéž ti tvoji věrní dobrořečí, 11ať hovoří o tvém slavném kralování, ať promluví o tvé bohatýrské síle, 12aby lidem uváděli ve známost tvé bohatýrské činy a slávu a důstojnost království tvého. 13Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení. Ve všech svých slovech je Hospodin věrný, je svatý ve všech svých skutcích. 14Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje. 15Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm, 16otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije. 17Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích. 18Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. 19Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc, a zachrání je. 20Všechny, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje, ale všechny svévolníky vyhlazuje. 21Z mých úst zazní chvála Hospodinu, jeho přesvatému jménu bude dobrořečit všechno tvorstvo navěky a navždy.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.