Skutky 9,32-43

33Tam se setkal s jedním člověkem, jménem Eneáš, který byl už osm let upoután na lůžko, poněvadž byl ochrnutý. 34Petr mu řekl: "Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje! Vstaň a ustel své lůžko!" A Eneáš hned vstal. 35Všichni obyvatelé Lyddy a Sáronu, kteří to viděli, obrátili se k Pánu. 36V Joppe žila učednice jménem Tabita, řecky Dorkas. Konala mnoho dobrých skutků a štědře rozdávala almužny. 37Ale právě tehdy onemocněla a zemřela. Umyli ji a položili do horního pokoje. 38Poněvadž Lydda je blízko Joppe, dověděli se učedníci, že je tam Petr, a poslali k němu dva muže s naléhavou prosbou: "Přijď rychle k nám!" 39Petr se hned s nimi vydal na cestu. Když přišli do Joppe, zavedli jej do horního pokoje, kde ho s pláčem obklopily všechny vdovy a ukazovaly mu košile a pláště, které jim Tabita šila, dokud byla naživu. 40Petr poslal všechny z místnosti; pak poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a řekl: "Tabito, vstaň!" Ona otevřela oči, a když spatřila Petra, zvedla se na lůžku. 41Podal jí ruku a pomohl jí vstát. Pak všechny zavolal, i vdovy, a vrátil jim ji živou. 42Zpráva o tom se rozšířila po celém Joppe a mnoho lidí uvěřilo v Pána. 43Petr zůstal ještě delší čas v Joppe v domě Šimona koželuha.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.