Skutky 9,19b-31

19bS damašskými učedníky zůstal Saul několik dní 20a hned začal v synagógách kázat, že Ježíš je Syn Boží. 21Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali: "To je přece ten, který se snažil v Jeruzalémě vyhladit všechny vyznavače tohoto jména. I sem přišel jen proto, aby je v poutech odvedl k velekněžím." 22Ale Saul působil čím dál tím mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, přiváděl do úzkých damašské židy. 23Po nějaké době se židé uradili, že Saula zabijí, 24ale on se o jejich úkladech dověděl. Protože ve dne v noci hlídali i brány, aby ho mohli zahubit, 25spustili ho učedníci dolů z hradeb v koši po provazech. 26Když přišel do Jeruzaléma, chtěl se připojit k učedníkům; ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že k nim patří. 27Tu se ho ujal Barnabáš, uvedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak Saul na cestě do Damašku uviděl Pána, uslyšel jeho hlas, a jak tam potom neohroženě kázal v Ježíšově jménu. 28Saul se nyní mohl v Jeruzalémě na všem podílet s apoštoly a všude směle mluvil ve jménu Páně. 29Kázal také řecky mluvícím židům a přel se s nimi, takže se ho pokoušeli zabít. 30Když se to bratří dověděli, doprovodili ho do Cesareje a poslali do Tarsu. 31A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.