Skutky 9,10-19a

10V Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal: "Ananiáši!" On odpověděl: "Zde jsem, Pane." 11Pán mu řekl: "Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí 12a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl." 13Ananiáš odpověděl: "Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě. 14Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno." 15Pán mu však řekl: "Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. 16Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno." 17Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: "Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán - ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým." 18Tu jako by mu s očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít. 19Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.