Skutky 7,54-8,3

54Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. 55Ale on, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, 56a řekl: "Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží." 57Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši; všichni se na něho vrhli 58a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. 59Když Štěpána kamenovali, on se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha!" 60Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: "Pane, odpusť jim tento hřích!" To řekl a zemřel. {8} 1Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve; všichni kromě apoštolů se rozprchli po Judsku a Samařsku. 2Zbožní muži Štěpána pochovali a velmi nad ním truchlili. 3Saul se však snažil církev zničit: pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.