Skutky 11,19-30

19Po smrti Štěpánově nastalo v Jeruzalémě pronásledování. Ti, kteří se odtud rozprchli, dostali se až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie; slovo evangelia však zvěstovali jenom židům. 20Ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. 21Moc Boží byla s nimi, a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. 22Zpráva o tom se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě a bratří poslali do Antiochie Barnabáše. 23Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrni. 24Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu. 25Proto se Barnabáš odebral do Tarsu, aby vyhledal Saula. 26A když ho nalezl, vzal ho s sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí; a právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. 27V těch dnech přišli z Jeruzaléma do Antiochie proroci. 28Jeden z nich, jménem Agabus, veden Duchem předpověděl, že po celém světě nastane veliký hlad. To se také stalo za císaře Klaudia. 29Proto se učedníci rozhodli, že každý podle svých možností pomůže bratřím v Judsku. 30Učinili to a poslali sbírku po Barnabášovi a Saulovi jeruzalémským starším.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.