Skutky 11,1-18

1O tom, že i pohané přijali slovo Boží, dověděli se apoštolové a bratří v Judsku. 2Když přišel Petr do Jeruzaléma, začali mu bratří židovského původu vyčítat: 3"Navštívil jsi neobřezané lidi a jedl s nimi!" 4A tak jim to Petr začal po pořádku vysvětlovat: 5"Byl jsem v městě Joppe a právě jsem se modlil, když jsem ve vytržení mysli měl vidění: Cosi se snáší dolů a podobá se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy z nebe; zastavila se právě u mne. 6Když jsem se do ní pozorně podíval, uviděl jsem tam nejrůznější zvířata i divokou zvěř, plazy a ptáky. 7Uslyšel jsem hlas, který mi řekl: `Vstaň, Petře, zabíjej a jez!´ 8Odpověděl jsem: `To ne, Pane! Ještě nikdy nevešlo do mých úst nic, co poskvrňuje a znečišťuje.´ 9Ale hlas z nebe promluvil znovu: `Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté.´ 10To se opakovalo třikrát a vše bylo opět vyzdviženo do nebe. 11A právě v tu chvíli se zastavili před domem, kde jsme bydleli, tři muži, poslaní ke mně z Cesareje. 12Duch mi řekl, abych bez rozpaků šel s nimi. Se mnou se vydalo na cestu i těchto šest bratří a všichni jsme vstoupili do Kornéliova domu. 13On nám vypravoval, jak se mu v jeho domě zjevil anděl a řekl mu: `Pošli někoho do Joppe a pozvi k sobě Šimona, kterému říkají Petr. 14Co on ti poví, přinese spásu tobě i tvé rodině.´ 15Když jsem k nim začal mluvit, sestoupil na ně Duch svatý, jako už na počátku sestoupil na nás. 16Tu jsem si vzpomněl na to, co řekl Pán: `Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým.´ 17Jestliže tedy jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, jak jsem já v tom mohl Bohu bránit?" - 18Po těch slovech bratří už nic nenamítali, ale velebili Boha: "Tak i pohany povolal Bůh k pokání,
aby dosáhli života!"Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.