Skutky 10,1-23a

1V Cesareji žil nějaký muž jménem Kornélius, důstojník pluku zvaného Italský. 2Byl to člověk zbožný, s celou svou rodinou věřil v jediného Boha, byl velmi štědrý vůči židovskému lidu a pravidelně se modlil k Bohu. 3Ten měl kolem třetí hodiny odpoledne vidění, v němž jasně spatřil Božího anděla, jak k němu vchází a volá na něj: "Kornélie!" 4Pohlédl na něj a pln bázně řekl: "Co si přeješ, Pane?" Anděl odpověděl: "Bůh přijal tvé modlitby a almužny a pamatuje na tebe. 5Vyprav hned posly do Joppe, ať sem přivedou Šimona, zvaného Petr. 6Bydlí u Šimona koželuha, který má dům u moře." 7Když odešel ten anděl, zavolal si Kornélius ze svých lidí dva sluhy a jednoho zbožného vojáka ze své stráže, 8všechno jim vypravoval a pak je vyslal do Joppe. 9Druhého dne, právě když se blížili k městu, vyšel Petr za poledne na rovnou střechu domu, aby se modlil. 10Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, upadl do vytržení mysli: 11Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší; podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy k zemi. 12Byly v ní všechny druhy živočichů: čtvernožci, plazi i ptáci. 13Tu k němu zazněl hlas: "Vstaň, Petře, zabíjej a jez!" 14Petr odpověděl: "To ne, Pane! Ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje." 15Ale hlas se ozval znovu: "Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté." 16To se opakovalo třikrát a zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe. 17Zatímco Petr úporně přemýšlel, co to jeho vidění může znamenat, podařilo se Kornéliovým poslům nalézt Šimonův dům. Zastavili se před vraty, 18zavolali a ptali se, zda tu bydlí Šimon, kterému říkají Petr. 19A Petr stále ještě přemýšlel o svém vidění, když mu Duch řekl: "Jsou tu tři muži a hledají tě; 20sejdi hned dolů a bez rozpaků s nimi jdi, neboť já jsem je poslal." 21Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl: "Já jsem ten, kterého hledáte. Proč jste za mnou přišli?" 22Oni odpověděli: "Posílá nás setník Kornélius, muž spravedlivý, který věří v jediného Boha a má dobrou pověst u všeho židovského lidu. Zjevil se mu anděl a rozkázal mu, aby tě pozval do svého domu a vyslechl, co mu máš říci." 23Petr je zavedl dovnitř a nechal je u sebe přes noc. Hned druhého dne se s nimi Petr vydal na cestu a ještě několik bratří z Joppe ho doprovázelo.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.