Římanům 9,6-18

6Ne že by slovo Boží selhalo. Vždyť ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael, 7ani nejsou všichni dětmi Abrahamovými jen proto, že jsou jeho potomci, nýbrž `z Izáka bude povoláno tvé potomstvo´, to jest: 8dětmi Božími nejsou tělesné děti, nýbrž za potomky se považují děti zaslíbené. 9Slovo zaslíbení zní takto: `V určený čas přijdu, a Sára bude mít syna.´ 10A nejen to: Také Rebeka měla obě děti z téhož muže, z našeho praotce Izáka; 11ještě se jí nenarodily a nemohly učinit nic dobrého ani zlého. Aby však zůstalo v platnosti Boží vyvolení, o kterém bylo předem rozhodnuto 12a které nezávisí na skutcích, nýbrž na tom, kdo povolává, bylo jí hned řečeno, že starší bude sloužit mladšímu. 13Neboť je psáno: `Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezaua jsem odmítl.´ 14Co tedy řekneme? Je Bůh nespravedlivý? Naprosto ne! 15Mojžíšovi řekl: `Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji.´ 16Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává. 17Písmo přece říká faraónovi: `Vyzdvihl jsem tě, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi.´ 18Smilovává se tedy, nad kým chce, a koho chce, činí zatvrzelým.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.