Římanům 16,1-16

1Doporučuji vám naši sestru Foibé, diakonku církve v Kenchrejích. 2Přijměte ji v Pánu, jak se sluší mezi věřícími, pomáhejte jí, kdyby vás v něčem potřebovala, neboť i ona byla pomocnicí mnohým i mně samému. 3Pozdravujte Prisku a Akvilu, mé spolupracovníky v díle Krista Ježíše, 4kteří pro mne nasadili život; jsem jim zavázán vděčností nejen já sám, ale i všechny církve z pohanských národů. 5Pozdravujte také shromáždění v jejich domě. Pozdravujte Epaineta, mně velmi drahého, který se jako první v provincii Asii oddal Kristu. 6Pozdravujte Marii - tolik se pro vás napracovala! 7Pozdravujte Andronika a Junia, původem židy jako já a kdysi spoluvězně, apoštoly, kteří se těší zvláštní vážnosti a uvěřili v Krista dříve než já. 8Pozdravujte Ampliata, kterého miluji v Pánu. 9Pozdravujte Urbana, mého spolupracovníka v díle Kristově, a Stachya,
mně velmi drahého. 10Pozdravujte Apella, osvědčeného v Kristu. Pozdravujte ty, kteří jsou z domu Aristobulova. 11Pozdravujte mého krajana Herodiona. Pozdravujte ty z domu Narcisova, kteří se oddali Pánu. 12Pozdravujte Tryfainu a Tryfósu, které pracují v díle Páně. Pozdravujte Persidu, mně velmi drahou; horlivě pracovala v díle Páně. 13Pozdravujte Rufa, vyvoleného v Pánu, a jeho matku, která i mně byla matkou. 14Pozdravujte Asynkrita, Flegonta, Herma, Patrobia, Hermia i bratry, kteří jsou s nimi. 15Pozdravujte Filologa a Julii, Nerea a jeho sestru, Olympia a všecky věřící, kteří jsou s nimi. 16Pozdravte jedni druhé svatým políbením. Pozdravují vás všecky církve Kristovy.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.