Římanům 11,25-36

25Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství: Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů. 26Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: `Přijde ze Sióna vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost; 27to bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy.´ 28Pokud jde o evangelium, stali se Božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch; pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce. 29Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. 30Jako vy jste kdysi Boha neposlouchali, nyní však jste došli slitování pro jejich neposlušnost, 31tak i oni nyní upadli v neposlušnost, aby také došli slitování, jakého se dostalo vám. 32Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval. 33Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty! 34`Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem?´ 35`Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit?´ 36Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.