Matouš 24,23-31

23Tehdy, řekne-li vám někdo: `Hle, tu je Mesiáš nebo tam´, nevěřte! 24Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. 25Hle, řekl jsem vám to už předem. 26Když vám řeknou: `Hle, je na poušti´, nevycházejte! `Hle, v tajných úkrytech´, nevěřte tomu! 27Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka. 28Kde je mrtvola, slétnou se i supi. 29Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. 30Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. 31On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené do čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.