Matouš 2,19-23

19Ale když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi v Egyptě 20a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské; neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život." 21On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země. 22Když však uslyšel, že Archelaos kraluje v Judsku po svém otci Herodovi, bál se tam jít; ale na pokyn ve snu se obrátil do končin galilejských 23a usadil se v městě zvaném Nazaret - aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků, že bude nazván Nazaretský.


 


 Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.