Matouš 11,16-24

16Čemu připodobním toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy: 17`Hráli jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste nelomili rukama.´ 18Přišel Jan, nejedl, nepil - a říkají: `Je posedlý.´ 19Přišel Syn člověka, jí a pije - a říkají: `Hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků!´ Ale moudrost je ospravedlněna svými skutky." 20Tehdy počal kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných skutků, že nečinila pokání: 21"Běda ti, Chorazin, běda ti, Betsaido! Kdyby se byly v Týru a Sidónu dály takové mocné skutky jako u vás, dávno by byli oblékli žíněný šat, sypali se popelem a činili pokání. 22Ale pravím vám: Týru a Sidónu bude lehčeji v den soudu, nežli vám. 23A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do propasti klesneš! Neboť kdyby se byly v Sodomě odehrály takové mocné skutky, jako u vás, stála by podnes. 24Ale pravím vám: zemi Sodomské bude lehčeji v den soudu, nežli tobě."Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.