Matouš 11,1-6

1Když Ježíš dokončil tyto příkazy svým dvanácti učedníkům, šel odtud učit a kázat v tamějších městech. 2Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých služebnících: 3"Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?" 4Ježíš jim odpověděl: "Jděte, zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte: 5Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. 6A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží."Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.