Juda 17-25

17Ale vy, milovaní, pamatujte na to, co předpověděli apoštolové Pána našeho Ježíše Krista, 18neboť vám říkali, že v posledním čase přijdou posměvači, žijící bezbožně podle svých vášní. 19To jsou ti původci roztržek; jsou pudoví a nemají Ducha Božího. 20Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, 21uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. 22S těmi, kdo pochybují, mějte slitování; 23zachraňujte je z hořícího ohně. Mějte slitování i nad jinými, ale s obezřetností, ať se vám oškliví i jejich plášť, poskvrněný hříchem. 24Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, 25jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky. Amen.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.