Jan 7,37-52

37V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: "Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! 38Kdo věří ve mne, `proud živé vody poplyne z jeho nitra´, jak praví Písmo." 39To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch svatý nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. 40Když někteří ze zástupu slyšeli ta slova, říkali: "To je skutečně ten Prorok!" 41Druzí prohlašovali: "Je to Mesiáš!" Jiní namítali: "Což přijde Mesiáš z Galileje? 42Neříká Písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova a z Betléma, odkud byl David?" 43A tak došlo v zástupu kvůli němu k roztržce. 44Někteří ho chtěli zadržet; ale nikdo na něj nevztáhl ruku. 45Chrámová stráž se vrátila k velekněžím a farizeům a ti se jich ptali: "Proč jste ho nepřivedli?" 46Oni odpověděli: "Nikdo nikdy takto nemluvil!" 47Farizeové jim řekli: "I vy jste se dali svést? 48Uvěřil v něj někdo z předních mužů či farizeů? 49Jen tahle chátra, která nezná zákon - kletba na ně!" 50Jeden z nich, Nikodém, který za Ježíšem již předtím přišel, jim řekl: 51"Odsoudí náš zákon někoho, aniž ho napřed vyslechne a zjistí, čeho se dopustil?" 52Řekli mu: "Nejsi ty také z Galileje? Hledej v Písmu a uvidíš, že z Galileje prorok nikdy nepovstane!"Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.