Jan 7, 1-13

1Potom chodil Ježíš po Galileji; nechtěl chodit po Judsku, protože mu Židé ukládali o život. 2Byly blízko židovské svátky stánků, 3a jeho bratří mu řekli: "Jdi odtud do Judska, aby tvoji učedníci viděli skutky, které činíš. 4Nikdo přece nezůstává se svými skutky v ústraní, chce-li být známý na veřejnosti. Činíš-li takové věci, ukaž se světu!" 5Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili. 6Ježíš jim řekl: "Můj čas ještě nenastal, ale pro vás je stále vhodný čas. 7Vás nemůže svět nenávidět, mne však nenávidí, protože ho usvědčuji z jeho zlých skutků. 8Vy na svátky jděte, já na tyto svátky ještě nejdu, protože můj čas se dosud nenaplnil." 9To ji řekl a zůstal v Galileji. 10Když jeho bratři odešli na svátky, tu šel také on - ale nepozorovaně, aby se o tom nevědělo. 11Židé ho o svátcích hledali a říkali: "Kde je?" 12Bylo o něm mezi lidmi mnoho dohadů. Jedni říkali: "Je dobrý." Jiní říkali: "Není, vždyť svádí lid." 13Nikdo ovšem ze strachu před Židy o něm nemluvil veřejně.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.