Jan 4,31-42

31Mezi tím ho prosili jeho učedníci: "Mistře, pojez něco!" 32On jim řekl: "Já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte." 33Učedníci si mezi sebou říkali: "Přinesl mu snad někdo něco k jídlu?" 34Ježíš jim řekl: "Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo. 35Neříkáte snad: Ještě čtyři měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni. 36Již přijímá odměnu ten, kdo žne, a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec. 37Přitom je pravdivé rčení, že jeden rozsévá a druhý žne. 38Já jsem vás poslal, abyste žali tam, kde jste nepracovali. Jiní pracovali a vy v jejich práci pokračujete." 39Mnoho Samařanů z onoho města v něho uvěřilo pro slovo té ženy, která svědčila: "Všecko mi řekl, co jsem dělala." 40Když k němu ti Samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. I zůstal tam dva dny. 41A ještě mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo. 42Oné ženě pak říkali: "Teď už věříme ne proto, cos nám o něm řekla; sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu Spasitel světa.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.