Jan 4,15-30

15Ta žena mu řekla: "Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu." 16Ježíš jí řekl: "Jdi, zavolej svého muže a přijď sem!" 17Žena mu řekla: "Nemám muže." Nato jí řekl Ježíš: "Správně jsi odpověděla, že nemáš muže. 18Vždyť jsi měla pět mužů, a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu." 19Žena mu řekla: "Pane, vidím, že jsi prorok. 20Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě!" 21Ježíš jí odpoví: "Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě. 22Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. 23Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. 24Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě." 25Žena mu řekla: "Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko." 26Ježíš jí řekl: "Já jsem to - ten, který k tobě mluví." 27Vtom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neřekl `nač se ptáš´ nebo `proč s ní mluvíš?´ 28Žena tam nechala svůj džbán a odešla do města a řekla lidem: 29"Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všecko co jsem dělala. Není to snad Mesiáš?" 30Vyšli tedy z města a šli k němu.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.