Jan 4,1-14

1Když se Pán dověděl, že farizeové uslyšeli, jak on získává a křtí více učedníků než Jan - 2ač Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci - 3opustil Judsko a odešel opět do Galileje. 4Musel však projít Samařskem. 5Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému syny Josefovi; 6tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. 7Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: "Dej mi pít!" - 8Jeho učedníci odešli před tím do města, aby nakoupili něco k jídlu. - 9Samařská žena mu odpoví: "Jak ty jako Žid, můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít?" Židé se totiž se Samařany nestýkají. 10Ježíš jí odpověděl: "Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala pít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou." 11Žena mu řekla: "Pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká, kde tedy vezmeš tu živou vodu? 12Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda." 13Ježíš jí odpověděl: "Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň 14Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému."Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.