Genesis 21,22-34

22V té době řekl abímelek a píkol, velitel jeho vojska, Abrahamovi: "Bůh je s tebou ve všem, co činíš. 23Proto mi na místě přísahej při Bohu, že neoklameš mne ani mého nástupce a následníka. Milosrdenství, jaké jsem já prokázal tobě, prokazuj i ty mně a zemi, v níž jsi pobýval jako host." 24Abraham tedy řekl: "Jsem hotov přísahat." 25Ale domlouval abímelekovi kvůli studni s vodou, kterou abímelekovi služebníci uchvátili. 26Abímelek na to odvětil: "Nevím, kdo to udělal. Tys mi to neoznámil a já jsem o tom dodnes neslyšel." 27I vzal Abraham brav a skot a dal abímelekovi. Pak spolu uzavřeli smlouvu. 28Sedm ovcí ze stáda postavil Abraham zvlášť. 29Tu se abímelek Abrahama otázal: "Co s těmi sedmi ovcemi, které jsi postavil zvlášť?" 30A on řekl: "Sedm ovcí si ode mne vezmi na svědectví, že jsem tuto studni vykopal já." 31Proto se to místo nazývá Beer-šeba (to je Studně přísahy), že tam oba přísahali. 32Po uzavření smlouvy v Beer-šebě se abímelek a píkol, velitel jeho vojska, hned navrátili do pelištejské země. 33A Abraham zasadil v Beer-šebě tamaryšek a vzýval tam jméno Hospodina, Boha věčného. 34Abraham pobyl v pelištejské zemi jako host mnoho dní.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.